Need Help ?
Call: +977- 091521143

शिक्षक सेवा आयोगको लिखित परीक्षामा प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिकामा प्रयोग हुने भाषा सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७३।०४।२१

शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन अनुसार आगामी २०७३ साल भाद्र ११ गते सञ्चालन गरिने निम्नमाध्यमिक तह तृतिय श्रेणी शिक्षक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरिएको छ ।