Need Help ?
Call: +977- 091521143

निम्न माध्यमिक तहको लागी जि शि का कैलाली परीक्षा केन्द्रमा सामाजिक विषयका आवेदकहरुको नामावली ।

प्रकाशित मिती:  २०७३।०४।१२

यहि मिति २०७३।०२।०९ मा शिक्षक सेवा आयोगद्बारा प्रकाशित निम्न माध्यमिक तह स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको लागि यस कैलाली जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीमा सामाजिक विषयमा परेका स्वीकृत आवेदकहरुको नामावली यहाँ राखिएको छ । 

यो सूचि यस कार्यालयमा राखिएको दर्ता कितावको आधारमा तयार पारिएको हो । यसमा कुनै उम्मेदवारको नाम वा रोल नम्बरमा फरक पर्न गएमा यस कार्यालयमा सम्पर्क राखि सच्याउन सकिने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।