Need Help ?
Call: +977- 091521143

सबै हेर्नुहोस

 • आ. व. २०७२।०७३ को निकासा

  प्रकाशित मिती:  २०७३।०४।१६

  आ व २०७२।०७३ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीबाट  धनगढी स्रोतकेन्द्र अन्तरगतका विद्यालयहरुमा भएको निकासा विवरण यहा राखिएको छ ।

  थप हेर्नुहोस
 • आ. व. २०७२।०७३ को निकासा

  प्रकाशित मिती:  २०७३।०४।१६

  आ व २०७२।०७३ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीबाट  मालाखेती,  श्रपुर गेटा र हसुलिया अन्तरगतका विद्यालयहरुमा भएको निकासा विवरण यहा राखिएको छ ।

  थप हेर्नुहोस
 • आ. व. २०७२।०७३ को निकासा

  प्रकाशित मिती:  २०७३।०४।१६

  आ व २०७२।०७३ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीबाट  उर्मा,  किम्तोला र फुलवारी अन्तरगतका विद्यालयहरुमा भएको निकासा विवरण यहा राखिएको छ ।

  थप हेर्नुहोस
 • आ. व. २०७२।०७३ को निकासा

  प्रकाशित मिती:  २०७३।०४।१६

  आ व २०७२।०७३ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीबाट  कोल्तडी,  सुख्खड र लिक्मा स्रोतकेन्द्र अन्तरगतका विद्यालयहरुमा भएको निकासा विवरण यहा राखिएको छ ।

  थप हेर्नुहोस
 • आ. व. २०७२।०७३ को निकासा

  प्रकाशित मिती:  २०७३।०४।१६

  आ व २०७२।०७३ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीबाट  चुहा, बौनिया र भजनी स्रोतकेन्द्र अन्तरगतका विद्यालयहरुमा भएको निकासा विवरण यहा राखिएको छ ।

  थप हेर्नुहोस