Need Help ?
Call: +977- 091521143

समाचार बिस्तारमा

SEE परीक्षा २०७४ Exempted तर्फ सहभागी विद्यालय र परीक्षा केन्द्र विवरण

यस वर्ष २०७४ मा कैलाली जिल्लाबाट SEE परीक्षामा Exempted समुहबाट सम्मिलित हुने विद्यालय र परीक्षा केन्द्र विवरण यहा राखिएको छ ।