Need Help ?
Call: +977- 091521143

समाचार बिस्तारमा

निम्न माध्यमिक तहमा आवेदन दिने आवेदकहरुको रोल नम्बर परिवर्तन भएको अत्यत्न जरुरी सूचना !!!!

जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राखिएको निम्न माध्यमिक तह स्थायी शिक्षक दरखास्त संकलन केन्द्रमा परेका आवेदन दर्ता रजिष्टरमा आवेदन दर्ता गर्ने क्रममा केही त्रुटी हुन गई आवेदकको प्रवेशपत्रमा रोल नम्बर फरक पर्न गएको हुँदा फरक परेका उम्मेदवारहरुको रोल नम्बर तपसिल बमोजिम कायम गरिएको छ । यस सूची बाहेक कुनै उम्मेदवारको प्रवेशपत्रमा फरक पर्न गएमा राजश्व तिरेको रसिद, प्रवेशपत्र र आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइ यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।

रोल नम्बर फरक परी नयाँ रोल नम्बर कायम भएका आवेदकहरुको विवरण

सि नं

प्रवेशपत्रमा कायम भएको रोल नम्बर

नामथर

ठेगाना

नयाँ कायम भएको रोल नम्बर

विषय

कैफियत

१८१२४८

जानकी रोकाया

घोडाघोडी ६ कैलाली

१८१३७१

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

१८१२४९

सर्मिला सुवेदी

बेलौरी ४ कञ्चनपुर

१८१५१०

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

१८१२५०

अनुषा ढुङ्गाना

धनगढी १२ कैलाली

१८१३७४

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

१८१२५१

मान बहादुर साउद

धनगढी ५ कैलाली

१८१३७३

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

१८१२५२

यानु कुमारी भट्ट

अत्तरिया १ कैलाली

१८१३६४

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

१८१२५३

जानकी कुमारी सिह

साँफेवगर १ अछाम

१८२५०२

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

१८१२५४

कलसा कुमारी साउद

गोदावरी २ कैलाली

१८२५०१

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

१८१२५५

सीता कुमारी नेपाली

गोदावरी २ कैलाली

१८२५००

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

१८१२५६

ललिता कुमारी ‌ओली

अत्तरिया ४ कैलाली

१८२५०३

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

१०

१८१२५७

पंकज पाल

देथला ५ दार्चुला

१८२५०४

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

११

१८१२५८

कालुराम चौधरी

 

१८२५१२

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

१२

१८१२५९

श्याम प्रसाद डगौरा

जोशीपुर ६ कैलाली

१८१३६६

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

१३

१८१२६०

बिन्दु कुमारी शाही

पाराकाट्ने १ बझाङ

१८१३६५

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

१४

१८१२६१

इन्द्र बहादुर चौधरी

कोटातुल्सीपुर ९ कैलाली

१८२५०७

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

१५

१८१२६२

गंगा कुमारी सापकोटा

निगाली २ कैलाली

१८२५०६

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

१६

१८१२६३

पानमती शाही

कालुखेती ५ बझाङ

१८२५०५

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

१७

१८१२६४

कृष्ण कुमार चौधरी

पवेरा २ कैलाली

१८२५०८

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

१८

१८१२६५

बसन्त सेजुवाल

आटीचौर ९ बाजुरा

१८१३६८

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

१९

१८१२६६

सुमन कुमारी संज्याल

मेहलमुडी ८ कालीकोट

१८१३५३

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

२०

१८१२६७

सुरेश कुमार रिजाल

पहलमानपुर २ कैलाली

१८१०६९

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

२१

१८१२६८

संग्राम बहादुर थापा

ब्रहमतोला २ बाजुरा

१८१३६३

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

२२

१८१२६९

रत्ना बोहरा

हसुलिया ८ कैलाली

१८१३६७

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

२३

१८१२७०

बेलमति ओली

तुल्सीपुर १० दाङ्ग

१८२३४७

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

२४

१८१२७१

डम्मर बहादुर बुढा

तोली ८ बाजुरा

१८१३६२

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

२५

१८१२७२

कमला कुमारी धामी ओली

धनगढी १८ कैलाली

१८०७२०

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

२६

१८१२७३

लंक प्रसाद आचार्य

सुकटिया ८ कालिकोट

१८१३६९

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

२७

१८१२७४

धर्मराज जोशी

झलारीपिपलाडी ११ कञ्चनपुर

१८१३७०

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

२८

१८१२७५

सरस्वती कु चन्द

पहलमानपुर १ कैलाली

१८१३७२

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

२९

१८१२७६

कमला उपाध्याय

भीमदत्त १८ कञ्चनपुर

१८०३९२

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

३०

१८१२७७

कुसुम भण्डारी

बेलौरी ८ कञ्चनपुर

१८१३५२

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

३१

१८१२७८

फुल कुमारी चौधरी

पहलमानपुर ८ कैलाली

१८१३७५

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

३२

१८१२७९

राजेन्द्र ब शाही

बाह्रविस ६ बाजुरा

१८२०३५

सामाजिक

रोल नम्बर दोहोरो परेकोले नयाँ रोल नम्बर कायम गरिएको

३३

१८०१८७

कु गायत्री जोशी

 

१८२५०९

सामाजिक

सामाजिक विषयमा दर्ता हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको

३४

१८०१८९

प्रेमपती चौधरी

 

१८२५१०

सामाजिक

सामाजिक विषयमा दर्ता हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको

३५

१८०१९०

पुष्पा भट्ट

 

१८२५११

सामाजिक

सामाजिक विषयमा दर्ता हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको

 

१८०१८८

कमल बोहरा

 

१८०३५७

गणित

गणित विषयाम दर्ता हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको